Uncategorized

Ang Tsinelas, Isang Liturhiya ng Pagtatalaga

RITWAL NG PAGSUGO: “ANG TSINELAS”

Bilang mga manggawa ng iglesia, madalas na sinusukat tayo sa ating hitsura. Kaya marahil, sa mga susunod na panahon, tayo ay magkikita na mga nakapustura, naka-barong, naka-pormal at naka-balat na sapatos. Ngunit anupaman ang ating maging panlabas na anyo, kahit pa mukha pa tayong mayor, senador o abugado, nawa ang ating pagkiling ay manatili sa mga pinaka-aba. Katulad ng pagkiling ni Hesus sa mga may sakit, nakakulong, nagugutom, at makasalanan. Ang simbolo na gusto naming iwanan sa inyo ay ang ‘tunay na tsinelas’.

Tawagin natin siyang ‘tunay na tsinelas’ dahil mayroon din tayong matatawag na ‘mapagkunwaring tsinelas’. Mga tsinelas na mukang tsinelas pero hindi ang presyo nito. Mga tsinelas na mas mahal pa kesa sa sapatos.’Mapagkunwaring tsinelas.’ Sa pagtataas natin sa ‘hamak na tsinelas,’ pinapahalagahan natin ang pinakahamak at pinaka-aba sa ating mga komunidad at iglesia. Muli, katulad ng ating Dios at Kaibigang si Hesu-Kristo na nabuhay na pinapahalagahan ang pinakahamak at pinaka-aba.

Ang tsinelas ay nagsisilbing paalala sa atin sa hirap ng buhay, ng pakikibaka ng marami para sa kinabukasan, ng pangarap natin para sa kalayaan at katarungan. Sa pagtaas natin ng hamak na tsinelas, pinapahalagahan natin ang mga pangarap, panalangin, at pakikibaka ng napakaraming ang tanging pag-asa ay ang Dios.

======

GAWAIN NG PAGTATALAGA NG PAMUNUAN NG MGA ESTUDYANTE
(Ang nahalal ay haharap sa komunidad)

Tagubilin at Paalala
Sa pangunguna ni Dr. Everett Mendoza

Bagama’t may iba’t-iba tayong mga kakayanan at kaalaman, ang mga ito ay dapat gamitin sa iisang layunin na naglilingkod sa Diyos at kapwa. Dahil tayo ay pinag-isa ni Kristo, nararapat na sama-sama nating isakatuparan ang gawain na kanyang iniatas sa atin. Tayo ay tinawag hindi upang maging hari para sa iba o maging amo ng sinuman. Tayo ay pinili upang manguna at maging halimbawa ng katapatan at paglilingkod.

(Sa mga nahalal) Kayo ba’y handang maging mga taga panguna ng komunidad ng mga estudyante na ito bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos at nangangako ba kayong maging halimbawa para sa buong kapatiran, buong kapakumbabaang maglilingkod at makikipagtulungan sa kanila?

Tugon: Opo

(Sa kapulungan) Kayo ba bilang mga kaanib ng komunidad na ito ay tinatanggap ang mga kapatid nating ito na ating pinili bilang mga tagapanguna ng ating konsilyo? Nangangako ba kayo na ang bawat isa sa inyo ay makikipagtulungan sa kanila at rerespetuhin ninyo sila at ang mga kapasyahan na kanilang isasagawa batay sa ating mga itinakdang mga alituntunin at pamantayan. Kung gayon, ipahayag ninyo ang inyong pagsang-ayon sa pamamagitan ng inyong pagtayo.

(Tatayo ang kapulungan)

Tugon ng mga Nahalal
Aming Diyos, batid namin na sa bawat panahon ay pumipili ka ng mga lingkod na siyang magsasalita ng iyong salita at magiging mga halimbawa at tagapanguna sa paglilingkod. Aming ipinagpapasalamat sa iyo ang magandang pagkakataon na kami’y makabilang sa mga tao na iyong tinawag. Nawa’y maging matapat kami sa pagtugon sa iyong panawagan at nawa’y ikaw ang maging gabay namin sa aming pagganap sa aming mga tungkulin. Amen.

*Ang bahagi ng ‘Gawain ng Pagtatalaga’ ay excerpted mula sa ritwal ng Pagtatalaga ng Pamunuan at Konsilyo ng Iglesya, p. 189-191, Pagdiriwang ng Buhay, UCCP-SLJC,Christian Education and Nurture, March 1993.

Ang malong ay simbolo ng karangalan at pamumuno ng may katapatan sa komunidad. Sa pagsampay namin nito sa inyong mga balikat, dalangin namin na biyayaan kayo ng Diyos ng kalakasan at katalinuhan patungo sa wastong landas ng paglilingkod. Kayo ay aming itinatalaga bilang konsilyo ng mga mag-aaral ny Union Theological Seminary.

Ang Pagsampay ng Mga Malong

Ang Paghaharap sa Kapulungan
Mga kapatid, naririyo ang ating mga halal na kaanib ng pamunuan ng konsilyo ng mga magaaral. Ating ipahayag sa kanila ang maalab nating pagbati at pagtanggap sa pamamagitan ng ating pakikipagkamayan.
=====

PAGAALAY NG KATAPATAN.
Ang mga Nahalal at ang Kapulungan

Tayo ay tinawag at tumugon bilang mga discipulo, mga pastor at propeta, mga guro at mga bunga ng panibagong kaalaman sa seminaryo, kami mag-aalay ng aming mga saril, sunod sa yapak ni Hesus.
Hanggat may kabataan na namumulot ng basura para mabuhay, natutulog sa bangketa at di nakakapag-aral, nawa ay hindi kami matahimik.
Hanggat may mga pamilya na walang malinis na tubig sa kanilang mga bahay at habang may mga bata na nakatira sa mga bundok bundok ng basura, nawa ay hindi kami makalimot.
Diyos na lumikha ng Sanlibutan at siyang pinanggalingan ng karunungan at kabutihan, binuksan mo ang aming mga puso at nawa manatili itong bukas hanggang sa dumating ang panahon na wala nang mahirap, inaapi, nagugutom at nagiging biktima ng mga malakas.
Nawa ang maging sukat ng aming katapatan sa iyo ay mangggaling sa konkretong pakikipaglakbay namin sa mga taong walang saplot sa paa o ang tanging saplot sa paa ay ang hamak na tsinelas. Amen.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s